Yatırım teşvik belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir

Yatırım teşvik belgesi almanız halinde aşağıdaki desteklerden yararlanma hakkınız doğacaktır. Aşağıdaki destekler yatırımın yapılacağı adrese, yatırımın türüne, yatırım kapsamında üretilecek ürünlerin cinsine, yatırımın tutarına  bağlı olarak değişmektedir. Genel olarak 1 ve 2. bölgelerde yapılacak yatırımlarda asgari yatırım tutarı 1.000.000 TL dir. 3-4-5-6. bölgelerde yapılacak yatırımlarda ise asgari yatırım tutarı 500.000 TL olarak belirlenmiştir. 

Yatırım teşvik belgesi kapsamında verilen destekler aşağıda yazılıdır

Katma Değer Vergisi İstisnası Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Vergi İndirimi Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır. (İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.)

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmasının akabinde uygulanır. (Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, desteğin sabit yatırım tutarına oranı yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır.)

Gelir Vergisi Stopajı Desteği Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar ve TOSHP kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmasının akabinde uygulanır

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel ve stratejik yatırımlar ile TOSHP kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. Yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmasının akabinde uygulanır

Faiz veya Kâr Payı Desteği Faiz veya Kar Payı Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. 

Yatırım Yeri Tahsisi Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir. Yatırım teşvik belgenizin olması firmanıza mutlaka yer tahsisi yapılacağı anlamına gelmemektedir.

Katma Değer Vergisi İadesi Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir. (Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır. 2017-2021 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları da KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

Firmamız yatırım teşvik belgesinin alınması, alınmış olan yatırım teşvik belgesi kapsamında revize işlemlerinin yapılması, süresi dolan yatırım teşvik belgesine ek süre alınması, yatırım teşvik belgesi kapsamında onaylanan makine listelerine finansal kiralamaya konu makinelerin eklenmesi, süresi biten yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılması konusunda destek sunmaktadır.

02.07.2018 tarihinden itibaren yatırım teşvik belgesi başvuruları tamamen elektronik ortama geçmiş bulunmaktadır. Başvuruların yapılması, sonuçlanması, takibi işlemleri elektronik ortamda yapılacak olup fiziki olarak yatırım teşvik belgesi verilmeyecektir. Firmanızın bize vereceği elektronik imza yetkisi ile işlemlerinizin takibini yapabileceğiz. 

Yeni sistemde yatırım teşvik belgesi aşamaları şu şekilde olacaktır. 

Birinci aşama olarak elektronik ortamda firmanızın kaydını sağlayacağız. Bunun için firmanızdan şu evrakları isteyeceğiz; firma kaşeli imzalı başvuru dilekçesi, noter onaylı taahhütname, noter onaylı imza sirküleri, firma kaşeli imzalı yetkilendirme formu. (ÖNEMLİDİR: Yetkilendirme işlemleri için firmanızın KEP adresinin ve e-imza kartının olması gerekmektedir, yetkilendirme evrakları KEP üzerinden bakanlığa gönderilecektir)

İkinci aşama olarak sistemden firmanızın açılmasının akabinde firma ortak bilgisi, sermaye bilgisi vb. bazı bilgilerinizi sisteme tanıtarak ikinci aşamayı gerçekleştireceğiz. 

Üçüncü aşama olarak yapacağınız yatırım, alınacak makine ekipmanlara göre başvurunuzu sistem üzerinden yapacağız. 

Yatırım teşvik belgenizin sonuçlanmasının akabinde bakanlık tarafından hem firmanıza hem de kullanıcı kişiye onay maili gelmektedir.  

Yeni sistemde yerli makine alımları ve ithal makine alımları için ayrı ayrı işlemler yapılması gerekiyor. Yerli alımlar için satıcı firmaların sisteme tanıtılması gerekmektedir. Yine ithalat işlemi yapılmadın önce sistem üzerinden ID numarası oluşturularak firmaya ve ithalatı yapacak gümrük müşavirine bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin takibi ciddi dikkat istemektedir. Yeni sistem bazı kolaylıklar getiriyor gibi görünse de ciddi takip isteyen bir süreçtir. Faturaların sisteme girişi,  beyannamelerin sisteme girişi işlemleri dikkat istemektedir.  

Yeni sistemde işlemlerinizin sağlıklı bir şekilde takibi için önceliğinizin danışmanlık firmasıyla çalışmak olması gerektiğini vurgulamak isteriz.

ÖNEMLİ NOT: 02.07.2018 TARİHİNDEN ÖNCE DÜZENLENEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER ESKİ SİSTEME GÖRE DEVAM ETMEKTEDİR. 

Yatırım teşvik belgesi alındıktan sonra kullanım süresi toplamda 4,5 yıldır. Bu süre zarfında yatırımın yapılması gerekiyor. Yatırım süresinin bitiminden itibaren 6 ay içinde kapatma işlemlerinin başlatılması gerekiyor.

ÖNEMLİ NOT: Yatırım teşvik belgesi işlemleri için artık e-devlet üzerinden https://etuys.sanayi.gov.tr/ebelge/ linkinden giriş yapılacaktır. 

Sonuçlanan yatırım teşvik belgelerini https://etuys.sanayi.gov.tr/ytbSorgu/ linkinden sorgulama yapabilirsiniz.

Satıcı firmalar satışını yapacakları makine ekipmanların teşvik kapsamında olup olmadığını, vergi muafiyeti olup olmadığını kontrol etmek için https://etuys.sanayi.gov.tr/etuysListeDogrulama/ linkini kullanabilirler

Not: Yatırım teşvik belgesi başvurularında talep edilen 400 TL harç ücreti kaldırılmıştır. Ayrıca teşvik belgesinin kayıp olması, makine listelerinin kayıp olması halinde talep edilen 300 TL kayıp harçları da kaldırılmıştır. Ekspertiz için alınan uzman başına 100 TL ücreti devam etmektedir...

Sanayi sicil belgesi olan firmalar yurt içinden alacakları sıfır makineler için kdv muafiyetinden faydalanabilmektedir. Ancak alacakları makinelerin 12 haneli gümrük tarife istatistik pozisyon numarasının ilgili mevzuatta yer alması gerekiyor. 

Yatırım teşvik belgesi başvuru için gerekli evraklar şunlardır

  • İthalatı yapılacak makine ekipmanlar için excel ortamında liste hazırlanır, (makinelerin isimleri, miktarları, fiyatları, 12 haneli gtip noları listede yer alır) (Yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılmış makine ithalatı mevzuat dahilinde mümkün bulunmaktadır. Kullanılmış makine ithalat izni için başvuru yapılmasına ayrıca gerek bulunmamaktadır.  
  • Yurt içinden satın alınacak makine ekipmanlar için excel ortamında liste hazırlanır, (makinelerin isimleri, miktarları, fiyatları listede yer alır, 12 haneli gtip nosu yerli liste için çok önemli değildir) (Yurt içinden kullanılmış makine alınması yatırım teşvik belgesi kapsamında mümkün değildir)
  • 5510 sayılı kanun kapsamında alınmış sgk borcu yoktur yazısı (bu yazıyı internet ortamında hazine müsteşarlığı butonundan alınabilir, firmanın sgk dosyayı yoksa eğer il sgk müdürlüğünden sgk kaydı yoktur borcu bulunmamaktadır şeklinde yazı alınabilir, yapılandırma yapıldıysa şayet yapılandırmanın yapıldığı ve ödemelerin düzenli yapıldığına ilişkin yazı alınabilir
  • Yatırımla ilgili hazırlanan proje özeti 
  • Vergi levhası
  • Yatırımın özelliğine göre ÇED yazısı, Kapasite raporu
  • Bakanlık yatırımın özelliğine göre yapacağı incelemede farklı bilgi ve belge isteyebilmektedir

01.01.2021 tarihi itibariyle güncellenmiş yatırım teşvik belgesi kararı metnine https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/diger/mc0403018201 inkinden ulaşabilirsiniz. 

01.01.2021 tarihi itibariyle güncellenmiş yatırım teşvik belgesi tebliğ metnine https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/teblig/mc0403011415 linkinden ulaşabilirsiniz.