Hariçte işleme rejimi – Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşyanın yurda girişinde vergilendirilmesi

Genelge No: 2014/19 (Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşyanın yurda girişinde vergilendirilmesi hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
15.08.2014
Sayı: 72093537/010.06.01
Konu: Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşyanın yurda girişinde vergilendirilmesi hk.

GENELGE
(2014/19)

Bakanlığımıza intikal eden yazılardan; Gümrük Kanununun 167/9-d ve 167/9-e maddelerinde yer alan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında tamir amaçlı yurt dışına geçici ihraç edildikten sonra yurda girişinde vergilendirilmesi hususunda tereddütler hasıl olduğu anlaşılmaktadır.

Gümrük Kanununun 167/9-d ve 167/9-e maddeleri uyarınca; deniz ve hava ulaşım araçlarına ait donatım ve işletme malzemesi ile 1/7/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan hava yolu şirketlerinin bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilen hava taşıtları, motorları ve bunların aksam ve parçalarının serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda gümrük vergilerinden muafiyet tanınmaktadır.

Gümrük Kanununun 143 üncü maddesi “Eşyanın tamir amacıyla geçici ihraç edildiği ve tamiratın bedel karşılığında yapıldığı hallerde, 135 inci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ithalat vergileri, gümrük kıymeti olarak tamir masraflarına eşit bir tutar dikkate alınarak, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte, bu ürünlere uygulanacak vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir.

Ancak, izin hak sahibinin tamir masrafları dışında başka bir ödeme yapmamış olması ve bu ödemenin izin hak sahibi ile faaliyeti yapan kişi arasındaki ilişkiden etkilenmemesi gerekir.” hükmünü amirdir.

Gümrük Yönetmeliğinin 400 üncü maddesi gereğince, Gümrük Kanununun 141 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca belirlenen durumlar ve özel şartlar saklı kalmak koşuluyla hariçte işleme rejimine tabi eşyanın serbest dolaşıma giriş beyanı serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre yapılmaktadır.

Bu itibarla; Gümrük Kanununun 167/9-d ve 167/9-e maddeleri kapsamındaki eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edildikten sonra yurda geri gelişinde, Gümrük Kanununun 143 üncü maddesi uyarınca işlem yapılması durumunda,

a) Gümrük Kanununun 143 üncü maddesi gereğince serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte bu ürünlere uygulanacak vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre işlem yapılacağından, bahse konu eşyanın Gümrük Kanununun 167/9-d ve 167/9-e maddeleri gereğince gümrük vergisinden muaf tutulması,

b) 3065 sayılı KDV Kanununun 16/2 maddesinde; Gümrük Kanununa göre geri gelen eşyanın dışarıda bir işleme tabi tutulması veya asli kısmına bir ilave yapılması halinde eşyanın kazandığı değer farkının istisnaya dahil olmadığı hüküm altına alındığından söz konusu eşya için KDV tahsil edilmesi,

c) 4760 sayılı ÖTV Kanununun 7/6 maddesi uyarınca ÖTV Kanununa ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci Maddesi [(5)numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali (Bu Kanunun 5 inci Maddesinde düzenlenen ihracat istisnası ile 8 inci Maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde verginin tecil ve terkin edilmesi uygulamasından yararlanılarak ihraç edilen, ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci Maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından veya tecil-terkin uygulamasından faydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.) vergiden müstesna tutulmuştur. Bu kapsamda ÖTV Kanununa ekli listelerdeki mallardan Gümrük Kanununun hariçte işleme rejimi kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali ÖTV’den istisna tutulmuştur. Bu nedenle söz konusu eşyanın ÖTV’den istisna tutulması,

şeklinde işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ
Müsteşar

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında oyuncak ithalatı

Sirküler Tarih/No: 13.08.2014/584
Sayı : TESVK/7552 İstanbul,13.08.2014
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Oyuncaklı ürün ihracatı öngörülen dahilde işleme izin belgesi sahibi firmaların T.C. Ekonomi Bakanlığı DİR Otomasyon Sistemi üzerinden başvuru yapmaları halinde, dahilde işleme izin belgelerinin ithal edilecek maddeler kısmına oyuncağın eklenebileceği bildirilmiştir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Teşvik ve Dahilde İşleme Şubesi

Parite Danışmanlık

Firmamız; Ankara’da bulunan ofisinde yatırımcı, ithalatçı ve ihracatçı firmalara teşvikler, ithalat izinleri, ihracat izinleri, kalite belgeleri, çalışma izinleri, marka patent tescil işlemleri konusunda hizmet vermektedir.

Amacımız; siz değerli müşterilerimize güncel mevzuat doğrultusunda en doğru bilgiyi vererek talebinize uzun vadeli doğru çözümler getirmek ve siz değerli müşterilerimizin bizlerden talep etmiş olduğu hizmetleri en kısa sürede yerine getirmektir.

Hedefimiz; mevcut firmalarımızın işlerini zamanında ve doğru bir şekilde yaparak yeni müşteriler kazanmak ve danışmanlık sektöründe güven duyulan bir firma olma yolunda emin adımlarla ilerlemektir.

Günümüz şartlarında firmalar ithalat, ihracat ve yatırım aşamalarında gerek AB uyum kriterleri gerekse ülkelerin kendi mevzuatları doğrultusunda getirmiş oldukları uygulamaları günlük takip edebilmeleri zorlaşmıştır. Bilginin ön planda olduğu bir sektörde çalıştığımızın bilincindeyiz. Maddiyatı ön planda tutmayarak doğru bilgiyi veren, doğru hizmeti sunan danışmanlık firmalarına duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda firmamız 10 yıllık tecrübesinden yola çıkarak gerek günlük mevzuat takipleri gerekse kurumlarda yapılan uygulamaları birebir takip etmesiyle siz değerli firmalarımıza en iyi hizmeti sunacaktır.